ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV_XYZ[\]^g`abcdefRoot Entry F%$bSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8 WordDocument6 Oh+'0  , 8 DPX`hUSERNormalhp25@@EO@{M@ b@6 SM,<WPS Office_11.1.0.9513_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXhpx MS>" 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10577!D75F3753C94444F0833C5739B2D145750TableW,Data WpsCustomData PX3KSKS6 BB8B \G (*$/ h 62  pQ]^Sl@\ sQN[ 0pQ]^?e^bDyvċ[{tRlOckIHh 0lQ__BlavlQJT 0pQ]^?e^bDyvċ[{tRl 0pQ]^Nl?e^N HYPERLINK \l _Toc28551_WPSOffice_Level1 020180,{ 3S R:NpQ]^Nl?e^2021t^zlROckyv :NX:_zlf^ cؚzl(ϑ sbT>yOlQ__Bla0lQOSN(W2021t^7g17eMR ǏN Ne_cQa N0ǏOQe_[pQ]^Sl@\zlNy0?ex7300300O\ Nlf zl_Bla W[7h0 N0Ǐ5uP[Ne_\a^S HYPERLINK "mailto:lzsfzbfgc@126.com" lzsfzbfgc@126.com0 DNpQ]^?e^bDyvċ[{tRlOckIHh pQ]^Sl@\ 2021t^6g16e pQ]^?e^bDyvċ[{tRl OckIHh 0 :N Rd ўSOR|:NeXbO9eQ[ 0 ,{Nag(SRl1ag) :NNR:_?e^bDyv{t ĉ?e^bDyvċ[L:N Ttnx[T gHec6RyvbD OlQqQDёĉ0ؚHe0[hQO(u 9hnc 0?e^bDagO 0 0͑'YL?eQV{ z^fLagO 0I{ gsQl_0lĉĉ[ ~T,g^[E 6R[,gRl0 ,{Nag(SRl2ag) ,g^?e^bDyvvċ[TTċN NS^?e^Q[ۏLċ[vvQNNy (u,gRl0 ,gRl@by?e^bD /fc?e^O(u{[cvDё ۏLV[DNbD^;mR Sbe^0ib^09e^0b/g9e I{0 ,{ NageXag>k ,gRl(uN^:W N gHeMnDnv ?e^/ecvlQqQWyv N^~%'`yv:N;N0;NSb N >yOlQv gR N lQqQW@xe N QNQQgTvb+_S V u`sXObTO Y N ͑'YybۏekTReSU\ mQ >yO{t N V[[hQ kQ &{TV[Sw^ gsQĉ[vvQN/ecvlQqQWyv0 ,{Vag(SRl3ag) ,gRl@by?e^bDyvċ[ /fc^?e^yvbDċ[:gg[?e^bDyv^fN0SL'`xvzbJT0Rekb[eeHh 0yv/eQ{0] z{c6RN(+Tbhh^)0T T0͑'YV[DNbDyv>yO3z[Θi0] z~{0z]Q{ۏLċ[bċ0O [?e^bDyvۏLTċN NS[^?e^Q[vvQNNyۏL[gvL:N0 ,{Nag(SRl4ag) ?e^bDyvċ[^S_u_ rz0yf[0lQck vSR cgq HQċ[0TQV{ v]\O z^ Onc gsQl_0lĉTLNĉ0hQۏL0 ,{mQag(SRl5ag) ^?e^yvbDċ[:gg(N N{y ċ[:gg )#T~~[e,g^^,g~^?e^bDyvċ[]\O0 ċ[:gg^S_[vQ@bQwQvċ[bJT(a)T^?e^#0 S:S ?e^bDċ[:gg#,g:SQv?e^bDċ[]\O0 v[0[0SlL?eI{(WTL#VQ [?e^bDyvċ[]\OۏLvcw0 ,{Nag(SRl6ag) SU\9ei0"?e0^0bbhOO^0lQqQDnNfI{蕔^S_Oncċ[:ggQwQvċ[bJT(a) [?e^bDyvۏLzyyb Y0bh0NSvcw{t0 ,{kQag(SRl7ag) ^USMOT gsQ(W?e^bDyvċ[]\O-N ^S_e\L NRINR (N)SecOċ[@bDe v^[@bcODev[te'`0w['`TTl'`# (N)[ċ[:gg8h[bSvNy N_b~0?SbcOZGPDe ( N)e]SbST Tck_~{MR SecNċ[; (V)[ċ[:ggQwQvRekċ[~ ^S_6e0RKNew N*N]\OecQav^NVgb (N)[ċ[:gg\OQvċ[~NScQvċ[^ ^S_NNǑ~T=[ ,{]Nag(SRl8ag) ?e^bDyvR[00e]0vtI{USMO ^S_MTċ[:gg[e?e^bDyvċ[]\O Y[cOvsQDev^bbv^#N0 ,{ASag(SRl9ag) ċ[:gg^S_^z?e^bDyvċ[Oo`S:g6R [Lċ[lQ:y6R^0[gV6R^TTT=z[6R^0 ,{ASNag(SRl10ag) ?e^bDyvċ[vQ[;NSb: (N)yv^fN0SL'`xvzbJTv_'`0SL'`0Tt'`; (N)yvRekSi{vTt'`0[te'`; ( N)tei{v_'`; (V)yv/eQ{v_'`0Tt'`; (N)] z{c6RN+Tbhh^ vTt'`0Qnx'`; (mQ)yvT Tv gHe'`0[te'`; (N)͑'YV[DNbDyv^vTl'`0Tt'`0SL'`S>yO3z[ΘivSc'`;yvz]Q~ {vTl'`0w['`0Qnx'` (kQ)yvbeQO(uTvHev0Heg0\O(uSq_T; (]N)ċ[vvQNNy0 ,{ASNag(SRl11ag) ċ[:gg9hnc?e^bDyvċ[Q[ 6Rċ[]\OeHh cgq?e^yvċ[OncS z^[eċ0OT[g]\O0 ?e^bDyvvċ[OncSb: (N)V[T0We gsQbDR0"?e{0"RO0?e^Ǒ-0bhbh0~NmT TT] z^vl_0lĉ0ĉz; (N)V[LN;N{蕌T0We gsQ蕁^vhQ0NOncS] zb/gĉ; ( N)N?e^bDyv gsQvNkۏLċ[; (V)ċ[:gg[e]SbST T-NvN>k~[N/eNe_0N>ktee_0PgeYO^VNe_0ΘibbVNE^^0e\~bONS] z"}TI{ۏLċ[; (N)ċ[:ggb_bRekċ[~ Tyv^USMOSa; (mQ)ċ[:gg9hncċ[~Tyv^USMOaQwQċ[bJT \O:N~{e]SbST TTe\~vOnc0 ,{ASkQag(SRl17ag) yvTċN z^: (N)ċ[:ggyv;N{6R?e^bDyvTċNt^^R nx[TċNyv TUS b^?e^ybQTTyv^USMO NyvTċNwfN; (N)yv^USMO(W30*N]\OeQTċ[:ggcNyvċbJT v^cOTċN@bDe; ( N)ċ[:gg[yv^USMO@bcODevTl'`0w['`T[te'`ۏLRek[g; (V)ċ[:gg[yv^[eۏL8hg0S; (N)ċ[:gg[gqyvSL'`xvzbJT0[ybeNNSvsQT Tv;NQ[ [yvQV{0^vv0gbLǏ z0Hev0ЏLHegNS\O(uTq_TI{ۏLRgċN; (mQ)ċ[:ggb_bRgċN~ Tyv^USMOSa; (N)ċ[:ggT^?e^cNyvTċNbgbJT \O:NĉR6R[0bDQV{0[yb8hQ0yv{tv͑SOncT?e^bDQV{#Nvzv͑Onc0 ,{AS]Nag(SRl18ag) ċ[:ggQwQvċ[bJT(a) ^S_SbyviQ0ċ[Onc0ċ[V0ċ[Q[0ċ[ z^0ċ[~NS^TX[(WvI{0ċ[:gg(W[e?e^bDyvċ[e ^S_[^R͑'Yyv0yrkNNyvTǑ(ueb/g0e]zyv ~~N[ۏL0 ,{NASag(SRl19ag) ċ[:ggSNǑSvcċ[0YXbwQ gv^D(v>yO-NN~~ċ[bTTċ[ve_ ۏL?e^bDyvċ0OT[g]\O0 ?e^bDyvċ[]\O^S_(W 0pQ]^^] zyv[ybAm z(ՋL) 0ĉ[vePQ[b0 ,{NASNag(SRl20ag) ċ[:gg^S_^z?e^bDyvċ[NNchHh6R^ ZP}YT{|ċ[DevR_Ɩ0X[chT{t]\O v^OvQ[te'`0 ,{NASNag(SRl21ag) yv^USMO[ċ[:gg\OQvċ[~ g_v ST^?e^cQ_3u 1u^?e^c[ gsQ~~ Yċ0 ,{NAS Nag(SRl22ag) ^~?e^bDyvċ[9(u ReQ^,g~"?e{0 S:S ?e^bDyvċ[9(u 1uS:S ?e^9hnc[ENN[c0 ,{NAS Nag *g~ċ[:ggċ[v?e^bDyv N_ۏLzyyb Y0bhbh0T T~{0_]^0 ,{NASVag(SRl24ag) yv^USMOTR[00e]I{USMOݏS,gRlĉ[ g NRL:NKNNv 1uċ[:ggT gsQf`Q 1uvsQ蕝Ogq gsQl_0lĉTĉzvĉ[NNYt (N)[yv^_'`0SL'`!j| Nn t1u NEQRv; (N)V[bLN^hQv; ( N) N&{TW^ĉRbW0W)R(u;`SOĉRSsOBlv; (V)W@xMWYe Nn^yvW,gBlv (N)sXċN Nnyv^Blv (mQ)ĉ!jbbDyb Yĉ!jTbDv (N)ev^D((DyOSU\0>yOlQO)Rv g͑'Yq_TbbDĉ!j'Yv?e^bDyv *g~ċ[:ggċ[ zyyb Y0~~bhSSbSe]v0 (N)(N)b NMTNSr^pb0;x?e^bDċ[]\Ov ( N)*g~[0SybQ Ta LteyvbDv (V)dO9ebb NǑ~ċ[~v (N)vQNݏSċ[]\OL:Nv0 ,{NASmQag(SRl26ag) ċ[:gg]\ONXT(W?e^bDyvċ[]\O-N gs_L[0n(uLCg0_y _I{L:Nv 1uvQ@b(WUSMOb N~;N{~NL?eYR;gbrjv OlvzRN#N0 ,{NASNag hQbRO(u?e^bDNNlQqQxvz0ĉRR6R02~pQ~pI{;mRv Ogq,gRlgbL0 ,{NASmQN(SRl28ag) ,gRl2009t^7g1eweL0 PAGE \* MERGEFORMAT 20 6@VXZӽ}geK/6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_HU3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_Ho(+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH'B*phCJ,OJPJ^Jo(aJ,KH$\+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH  , . z ɯyk]OA1#CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_HU3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_HU3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H z | õzdVH:,CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJo(aJ @nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ UCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ U  ŷwiS9#+B*ph333CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@3B*ph333CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@nHtH+B*ph333CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5@CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH " * , . 2 6 N Z ^ ջ{^J2'B*phCJOJPJ^Jo(aJKH$\/B*phCJOJPJ^Jo(aJKH$nHtH\'B*phCJOJPJ^Jo(aJKH$\8B*phCJOJPJ^Jo(aJKH$ehr\'B*phCJOJPJ^Jo(aJKH$\+B*ph333CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5@+B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ5@3B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ5@nHtH+B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ5@'B*ph333CJ$OJPJQJo(aJ$5@ ^ ` b h x 4 J L R b Թ{hWB'4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*phCJ OJPJQJo(aJ @.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @o('B*phCJOJPJ^Jo(aJKH$\ b & 2 ëw_G/.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ ϷoW?'.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\ &(8:tvxz|ϷoZA,(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\ | .6Xjɶp]B*.B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @.B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*phCJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH jTVXī{`M<'(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*phCJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @$B*phCJ OJPJQJaJ >*@$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ XZ\ѶlYF31o($B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @6B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@nHtH\5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH <>DJNRγlYH3(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\$B*phCJ OJPJQJo(aJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @6B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@nHtH\ ѶlTA*,B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @nHtH$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @.B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\6B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@nHtH\5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH .0246Fƭ}jWD3 $B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*phCJ OJPJQJaJ >*@$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ FHʷmT?$4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @ jlnpr}bO>)(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*phCJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH VXѶn[F1$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH &nʷ|iXE$AB*phCJ OJPJ^Jo(aJ @KHehrnHtH$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @,B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @nHtH$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @ nϼwcS8"+CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @.B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\.B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\ df:<ȵ|iVC0$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @  hjpƸ|iVC5"$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\CJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrCJ OJPJQJo(aJ @&CJ OJPJQJo(aJ 5@nHtHCJ OJPJQJo(aJ @,B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @nHtH pн{`J+$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrCJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\ ,VXh|˽eUG9)CJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ 5@5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrCJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ RT|p\N@2CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @&CJ OJPJQJo(aJ 5@nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5@CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @+CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH | " R T ƳzgTF4#CJ OJPJQJo(aJ @nHtHCJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ !!H!J!N!ͿqcUG9)CJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @,CJ OJPJQJo(aJ 57S*@nHtH5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrCJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @,CJ OJPJQJo(aJ 57S*@nHtH5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr N!P!R!b!d!!!!!!""6"rdQ>+$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @+CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH 6"8"""""##,#.#2#4#ƳvcP@,'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @,B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @nHtH$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ 4#6#F#H#`#b### $"$$$Ծr_L9&$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @+CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @ $>%@%x%z%%%%%%%%Ƴ}iY>(+CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ %&& && &R&&&&&*','պs`M:'$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrCJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @ ,'X'Z'''&((((((((ƳzgR9&$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ (())))))@*B*\*Ѿ{`M:'$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH \*********++ðmR?,$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr + +"+$+6++++++++ѼrbN>#4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @ ++++++++,&,(,2,ŲlUAEB*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@nHtH\CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\CJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\1CJ OJPJQJo(aJ 5@mH sH nHtH\ 2,4,,,,,,,,,,,νm]B,CJ OJPJQJo(aJ @+CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @ B*ph333CJOJPJQJo(@5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr+CJ(OJPJQJo(aJ(@mH sH nHtH ,8-:-t-v------- .ƳzgTA.$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ .".J.L.h.j......ƳzeH3(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @8B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ ..//&/4/6/X/Z///è~pbG6!B*ph333CJ OJPJQJaJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrCJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@nHtH\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrCJ OJPJQJo(aJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH /////*0,0P0R0|0~0Ӹ{`O4&CJ OJPJQJo(aJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr!B*ph333CJ OJPJQJaJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr!B*ph333CJ OJPJQJaJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr!B*ph333CJ OJPJQJaJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr!B*ph333CJ OJPJQJaJ @5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehr ~0111181:1p1r11111lYF3 %CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\CJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\5B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @ehrCJ OJPJQJ^Jo(aJ @%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@\ 111111l2n22222˰~WU@#8B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH(B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @o(MB*ph333CJ OJPJQJo(aJ @KHehrmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(aJ @CJ OJPJQJo(aJ @+CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @ 22223333333˸o\A.!B*ph333CJ OJPJQJaJ @$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH$B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @4B*ph333CJ OJPJQJo(aJ @mH sH nHtH0B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH 333F3H3L3N3P3V3X3 OJPJo(UmHsHnHtHUU OJPJo( XZ |Y#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`) & Fda$$A$ Y1$$$$9D4$5$6$3$C$WD`d1$$$$9D4$5$6$3$A$da$$A$1$$$$9D4$5$6$3$da$$A$1$$$$9D4$5$6$3$da$$A$1$$$$9D4$5$6$3$ yV9da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WDx`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` . ` b L (:vWD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`a$$a$$a$$vV>0HlWD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD``WD`WD`WD`WD`&666666666vvvvvvvvv666446>666666666666666666666666666666<66666666666666666hH6666686666666666<666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pP@Pckea$$1$*$$CJPJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh?@ABCDEFGHIJK v,!&:-~0X3LMNOPQRSTUVG*Ax @Times New Roman-([SO;4 N[_GB23127$@ Calibri7D eck\h[{SO- |8N[/4 (e[SO- |8ўSOUSERhp Qhn]g),>!f!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[P)$Pg2^^^^@lJ$C;2r87='N=XC^FGJ]/QUU$?[^`qbgziVm\mp"su|&w9=i`P7[9fW_-2 DTh_ |"1 *we/%!1|7=M ">HFL HvK+M 'O-]Q SW7X>\h\u `D_^d]Of-4g*M|_}X f<WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD` jjjX,WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`,RXT" T !J!!WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`!!"8""".#b##"$$@%z%%&&WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`&&,'Z''((()B**+++(,,:-WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`:-v----".L.j..Z////,0R0~0WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`~01:1r111n2233P3R3T3V3X3G$*$H$ 9r 9r 9r a$$ 9r G$*$H$WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`4 0. A!#"$%2P1h"B 3 z0( * 3 ?Gq|=OXX!@